Czas realizacji zamówienia

Zawarcie Umowy i czas jej trwania

 1. Umowa zostaje zawarta w dniu otrzymania przez Klienta, po pomyślnym rozpoznaniu Wniosku o zawarcie Umowy, Potwierdzenia i obowiązuje w Okresie trwania Umowy, chyba że OWU stanowi inaczej.
 2. Rozpoczęcie świadczenia przez CMP Usług medycznych następuje w Dacie uzyskania uprawnień.
 3. Dostarczenie CMP niekompletnie wypełnionego Wniosku o zawarcie Umowy uniemożliwia zawarcie Umowy.
 4. Niedokonanie Płatności uniemożliwia rozpoczęcie świadczenia Usług medycznych na rzecz Osoby Uprawnionej. Niedokonanie Płatności do dnia oznaczonego przez Klienta we Wniosku o zawarcie Umowy skutkuje utratą ważności Wniosku o zawarcie Umowy. W przypadku utraty ważności Wniosku o zawarcie Umowy oraz chęci zakupu Pakietu bądź Modułu niezbędne jest ponowne złożenie Wniosku o zawarcie Umowy.
 5. W przypadku chęci Osoby Uprawnionej do objęcia go (lub innej Osoby Uprawnionej) dodatkową opieką, Osoba Uprawniona jest uprawniona do zawarcia Umowy, której przedmiotem jest Moduł pod warunkiem posiadania wykupionego przez tę Osobę Uprawnioną Pakietu, który to Pakiet zostanie rozszerzony o zakres Usług medycznych określonych Modułem począwszy od Daty uzyskania uprawnień w odniesieniu do Modułu. Dokonanie zakupu Modułu jest możliwe w Oddziale CMP. W wyjątkowych sytuacjach, dokonanie zakupu Modułu możliwe jest także za pośrednictwem BOK. Dla zakupienia Modułu postanowienia punktów 1-4 niniejszego paragrafu mają odpowiednie zastosowanie. Umowa, której przedmiotem jest Moduł ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem trwania Umowy, której przedmiotem jest Pakiet. W przypadku przedłużenia Umowy, której przedmiotem jest Pakiet, zgodnie z postanowieniami punktu 6 niniejszego paragrafu, Umowa, której przedmiotem jest Moduł wygasa po upływie 12 miesięcy od Daty uzyskania uprawnień do Modułu.
 6. Osoba Uprawniona ma prawo do przedłużenia Umowy na kolejny okres 12 miesięcy, pod warunkiem, że przed datą wygaśnięcia dotychczasowej Umowy przyjmie i pisemnie potwierdzi warunki kontynuacji umowy zaproponowane przez CMP.
 7. W przypadku przedłużenia Umowy CMP zastrzega sobie prawo do zmiany zakresu usług i ceny abonamentu w stosunku do umowy dotychczasowej.
 8. W przypadku, gdy Osoba Uprawniona nie przyjmie warunków kontynuacji umowy zaproponowanych przez CMP, zawarcie umowy na warunkach przewidzianych dla nowych klientów CMP możliwe jest po upływie okresu 6 miesięcy od dnia wygaśnięcia poprzedniej umowy za wyjątkiem przypadków, gdy propozycja przedłużenia umowy przedstawiona przez CMP nie powodowała podwyższenia ceny abonamentu lub nie jest wyższa niż w ofercie dla nowych Klientów.

Miejsce realizacji i realizacja Usług medycznych

 1. Usługi medyczne będą realizowane przez CMP zgodnie z odpowiednim Pakietem lub Modułem w Placówkach Medycznych.
 2. Osoby Uprawnione mają możliwość zapisywania się na wybrane przez siebie i zgodne z posiadanym Pakietem lub Modułem Usługi Medyczne poprzez CRW, Portal Pacjenta bądź osobiście jednym z Oddziałów CMP. Odwołanie zaplanowanych i umówionych Usług medycznych jest możliwe poprzez CRW, Portal Pacjenta bądź osobiście w jednym z Oddziałów CMP. CMP zastrzega możliwość dopuszczenia także innych metod umawiania bądź odwoływania zamówionych Usług medycznych.
 3. CMP zastrzega, że w ramach Usług medycznych może zlecić wykonanie specjalistycznych badań i procedur osobom trzecim.
 4. Dostęp do Usług medycznych objętych Pakietem lub Modułem jest uzależniony od wybranego sposobu Płatności. W przypadku Płatności z wykorzystaniem metody płatności określonej w § 6 punkt 3 OWU dostęp do Usług medycznych będzie możliwy najpóźniej w ciągu 24 godzin od zaksięgowania Płatności na rachunku CMP. W przypadku dokonania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostęp do Usług medycznych będzie możliwy najwcześniej z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym dokonano zakupu pod warunkiem, że Płatność nastąpi najpóźniej do 25. dnia miesiąca, w którym zawarto Umowę, której przedmiotem jest Pakiet lub Moduł.
 5. Podstawą i warunkiem realizacji Usług medycznych jest okazanie w recepcji CMP dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość oraz po zarejestrowaniu Osoby Uprawnionej w systemie internetowym CMP.

Zapłata Ceny

 1. Cena za Usługi medyczne podane jest w kwocie brutto uzależnione jest od wybranego przez Klienta Pakietu lub Modułu oraz liczby Osób Uprawnionych. Kalkulacja wraz Planem płatności stanowi Załącznik nr 1 do OWU.
 2. Cena jest płatna zgodnie z planem płatności, określonym w Załączniku nr 1.
 3. Klient może wybrać jeden z trzech rodzajów płatności, tj.:
  • przelewem na rachunek bankowy CMP;
  • gotówką w Oddziale CMP;
  • za pośrednictwem systemu PayU.
 4. W przypadku dokonywania płatności w sposób wskazany w punkcie 3.1. powyżej, w polu „Tytuł przelewu” należy wpisać numer Wniosku o zawarcie umowy (a w przypadku zakupów poprzez Sklep Internetowy numer zamówienia) oraz imię i nazwisko Klienta. W przeciwnym razie, CMP zastrzega sobie możliwość zwłoki w odnotowaniu płatności zgodnie z OWU do czasu uiszczenia przez Klienta Ceny (względnie poszczególnych rat określonych w planie płatności). Za dzień zapłaty Ceny z wykorzystaniem metody płatności określonej w punkcie 3.1. oraz 3.3. uważa się datę zaksięgowana Ceny na rachunku bankowym CMP. W przypadku dokonania płatności w sposób wskazany w punkcie 3.2. za dzień dokonania płatności uważa się dzień zapłaty w Oddziale CMP.
 5. CMP zastrzega możliwość udzielania zniżek na zakup Pakietów lub Modułów. Lista aktualnych zniżek oraz warunków pozwalających na ich uzyskanie dostępna jest w recepcji Oddziału CMP, CRW bądź BOK.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony