Regulamin sklepu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NA ODLEGŁOŚĆ

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://sklep.cmp.med.pl prowadzonego przez spółkę pod firmą Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157758, NIP 1230955789, REGON 017495161.

1.     DEFINICJE

Inspektor Ochrony Danych (IOD) – osoba fizyczna wspierająca administratora danych w zakresie obowiązków związanych z ochroną danych osobowych;

Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła 18 rok życia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która korzysta ze Sklepu Internetowego. Gdy Klientem nie jest osoba fizyczna, uznaje się, że jest on reprezentowany przez przedstawiciela upoważnionego do reprezentowania Klienta w świetle obowiązującego prawa;

Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Konto – strona Sklepu, umożliwiająca zarządzanie danymi, w tym danymi osobowymi, oraz złożonymi zamówieniami;

Regulamin – niniejszy Regulamin regulujący warunki sprzedaży oferowanej przez Sprzedawcę przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną, o czym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

Rejestracja – jednorazowa dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta;

Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.cmp.med.pl za pośrednictwem którego Klient może korzystać z oferowanych przez Sprzedawcę usług;

Strona – Usługodawca lub Klient;

Produkt – pakiet opieki medycznej będący przedmiotem Umowy sprzedaży, tj. usługi zdrowotne świadczone przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, w wybranym zakresie świadczeń określonym w Umowie sprzedaży;

Umowa sprzedaży (Umowa) – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy CMP a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;

Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

Usługodawca (Sprzedawca lub CMP) – spółka pod firmą Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000157758, NIP 1230955789, REGON 017495161

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające rodzaj i liczbę Produktów będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

2.     POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Klient ma możliwość zamówienia Produktów na odległość, tj. przez Internet.
 2. Do Produktów zamawianych przez Internet ma zastosowanie niniejszy Regulamin oraz właściwe przepisy prawa.
 3. CMP świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. Na Usługi świadczone wyłącznie na podstawie Regulaminu nie ma możliwości złożenia zamówienia w inny sposób niż w opisany w niniejszym Regulaminie. Celem wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości, Klient ma możliwość zawarcia umowy na świadczenie usług medycznych pozostających w ofercie CMP osobiście, w jednym z oddziałów CMP.
 4. Do złożenia Zamówienia wymagane jest posiadanie aktywnego adresu e-mail oraz numeru telefonu na przetwarzanie, których Klient wyrazi zgodę. W przypadku dokonywania zakupu na rzecz osoby trzeciej, Klient zostanie poproszony o podanie tych danych (imię, nazwisko, PESEL). Wskazanie danych, o jakich mowa w zdaniu poprzednim, jest równoznaczne z posiadaniem prawa do ich przekazania w celu dokonania zakupu na rzecz osoby trzeciej.
 5. Zamieszczone w Sklepie treści, w tym opisy Produktów i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 6. CMP przyjmuje do realizacji zamówienia, które zostały przez Klienta opłacone w całości z uwzględnieniem możliwości płatności ratalnej.
 7. Klienci będący Konsumentami mogą skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w punkcie VII.

3.     OBOWIĄZKI STRON

 1. Każda ze Stron Umowy zobowiązana jest do spełnienia umówionego świadczenia, tj. do wykonania zawartej Umowy sprzedaży.
 2. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu i Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 3. Usługodawca jest zobowiązany do świadczenia Usług zgodnie z przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu.

4.     SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Klient jest uprawniony do składania Zamówień za pośrednictwem Sklepu 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktu za pośrednictwem Sklepu, Klient składa Zamówienie poprzez interaktywny formularz dostępny pod adresem https://sklep.cmp.med.pl. W ramach Zamówienia, Klient zostanie poproszony o podanie m.in. adresu e-mail, imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz danych adresowych, które to dane będą niezbędne do zawarcia Umowy, oraz do zapoznania się i zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktu, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.
 4. Zamówienie jest złożone z chwilą kliknięcia przez Klienta na przycisk „Zamawiam i płacę” widoczny w podsumowaniu Zamówienia oraz zaznaczeniu obligatoryjnych zgód tj. akceptacja Regulaminu oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu zawarcia umowy. Klient dodatkowo może wyrazić zgodę na przesyłanie informacji marketingowych droga e-mailową lub telefoniczną .
 5. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail będącą potwierdzeniem złożenia Zamówienia zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 6. Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w ust. 5 powyżej dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.
 7. Szczegółowy zakres Produktów, a także zasady świadczenia usług w ramach Produktów określone są w dokumentach dodatkowych doręczanych Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży.

5.     CENY I SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i są cenami całkowitymi, tzn. zawierają podatek VAT.
 2. CMP bezpośrednio przed złożeniem zamówienia dostarcza Klientowi informację o łącznej cenie Produktów.
 3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób: (i) przelew bankowy, (ii) za pośrednictwem serwisu PayU (udostępnianego przez PayU Spółkę Akcyjną zarejestrowaną jest przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000274399, NIP 7792308495. Przed dokonaniem płatności Klient powinien każdorazowo zapoznać się z regulaminem świadczenia usług przez PayU oraz treścią żądanych od tego dostawcy zgód. Prowizje zewnętrznych usługodawców za korzystanie przez Klienta z wybranych form płatności pokrywa CMP, z wyłączeniem opłat i prowizji pobieranych przez bank prowadzący rachunek bankowy Klienta.

6.     ROZPOCZĘCIE ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. W przypadku dokonania zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego dostęp do Usług medycznych będzie możliwy najwcześniej z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu, w którym dokonano zakupu pod warunkiem, że Płatność nastąpi najpóźniej do 25. dnia miesiąca, w którym zawarto Umowę, której przedmiotem jest Pakiet lub Moduł.

7.     ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Ustawowe prawo do odstąpienia od Umowy przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
 2. Konsument, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia od niej odstąpić bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów opisanych w punkcie VIII.
 3. Prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umowy: (i) której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu, (ii) o świadczenie usług, jeżeli CMP wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez CMP utraci on prawo do odstąpienia od Umowy, (iii) sprzedaży rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, (iv) której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter zostaną nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.
 4. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim CMP potwierdziła przyjęcie Zamówienia do realizacji, oferta przestaje wiązać.
 5. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia jej zawarcia.
 6. W celu wykonania prawa odstąpienia, Konsument jest obowiązany złożyć CMP jednoznaczne oświadczenie w tym zakresie. Wzór takiego oświadczenia stanowi Załącznik nr 1. Dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie tego oświadczenia przed upływem terminu na adres: bok@cmp.med.pl, pocztą na adres CMP, bądź osobiście w jednym z oddziałów CMP.
 7. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu za pomocą poczty elektronicznej, CMP niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi otrzymanie takiego oświadczenia przesyłając mu zwrotną wiadomość e-mail.
 8. W chwili odstąpienia od Umowy wygasają powiązane z nią umowy dodatkowe zawarte przez Konsumenta, jeżeli na ich podstawie świadczenie jest spełniane przez CMP lub osobę trzecią na podstawie porozumienia z CMP.

8.     SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY 

 1. CMP, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość, zwróci Konsumentowi uiszczone przez niego należności uiszczone tytułem zapłaty ceny.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy świadczenia usług po rozpoczęciu ich wykonywania, jeżeli CMP rozpoczęło świadczenie tych usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz CMP kosztów za czynności dokonane do chwili zawiadomienia CMP o odstąpieniu od ww. umowy.
 3. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodzi się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9.     KONTAKT I REKLAMACJE

 1. Kontakt z CMP jest możliwy w szczególności: (i) za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: bok@cmp.med.pl, telefonicznie pod nr. telefonu 22 737 50 50 dostępnym w godz. 7 - 21.
 2. Reklamacje dotyczące obsługi oraz reklamacje dotyczące kwestii medycznych są rozpatrywane zgodnie z procedurami obowiązującymi w CMP niezwłocznie, pod warunkiem uzyskania możliwie wyczerpujących informacji odnośnie do reklamacji. Reklamacje mogą być kierowane do CMP: (i) CMP sp. z o.o., Biuro Obsługi Klienta, ul. Puławska 49, 05-500 Piaseczno, (ii) za pośrednictwem korespondencji mailowej pod adresem: bok@cmp.med.pl.
 3. Reklamacja winna zawierać zwięzły opis sytuacji bądź zdarzenia, pozwalający na jednoznaczną identyfikację sytuacji bądź zdarzenia będącego podstawą reklamacji i wszystkich istotnych jego okoliczności. CMP udzieli odpowiedzi na reklamację w taki sam sposób, w jaki reklamacja została złożona. W przypadku, w którym rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe niezwłocznie, CMP wyjaśni przyczynę opóźnienia, nakreśli w zwięzły sposób zakres okoliczności, jaki musi zostać dodatkowo ustalony oraz wskaże przybliżony termin rozpatrzenia reklamacji.

10.     OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

 1. CMP świadczy za pośrednictwem Sklepu usługi m.in. w zakresie: (i) prezentacji oferty handlowej, (ii) możliwości zawierania umów sprzedaży na odległość.
 2. Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową, która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Java Script.
 3. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu, zaleca się, aby urządzenie, z którego korzysta Klient posiadało system antywirusowy, skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall), zainstalowane dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa, aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej oraz oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.

11.     WYPOWIEDZENIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres bok@cmp.med.pl lub pisemnie na adres Centrum Medyczne Puławska sp. z o.o. siedzibą w Piasecznie, przy ul. Puławskiej 49, 05-500 Piaseczno.
 2. W wypadku Klientów będących Konsumentami CMP może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług, gdy Klient rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter obiektywny i bezprawny. Umowa o świadczenie Usług w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia przez CMP Klientowi oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu.
 3. W wypadku Klientów niebędących Konsumentami CMP może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia.

12.     ROZSTRZYGANIE SPORÓW

 1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

13.     OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest CMP.
 2. Dane przetwarzane będą w celu realizacji Usług oraz w innych celach, które wynikają z obowiązujących przepisów (np. sporządzenie dokumentacji podatkowej, procesy reklamacyjne), oraz w usprawiedliwionych celach CMP. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych w CMP dostępne są na stronie https://sklep.cmp.med.pl
 3. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji usług.
 4. W ramach realizacji Usług, dane osobowe Klienta zostaną ujawnione podmiotom, które świadczą usługi dla lub w imieniu CMP. W tym wypadku będą to np. partnerzy medyczni, dostawcy systemów informatycznych i usług wsparcia technicznego tych systemów. Podmioty te, zostaną zobowiązane do przetwarzania danych osobowych wyłącznie według wyraźnych wytycznych CMP oraz do zachowania ich poufności.
 5. Dane przetwarzane będą przez okres wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego, do przedawnienia roszczeń wynikających ze świadczonych Usług.
 6. Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania oraz do kontroli ich przetwarzania czy żądania wstrzymania ich przetwarzania, ich usunięcia lub przeniesienia, jak również do wniesienia sprzeciwu co do ich przetwarzania.
 7. W przypadku dodatkowych pytań lub wątpliwości, Klient może skontaktować się z osobą Inspektorem Ochrony Danych CMP pod adresem iodo@cmp.med.pl.
 8. Klient prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

14.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 2. Celem wyeliminowania ewentualnych wątpliwości, CMP zaznacza, że zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 7 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) ustawa ta nie ma ona zastosowania do usług zdrowotnych świadczonych przez pracowników służby zdrowia pacjentom w celu oceny, utrzymania lub poprawy ich stanu zdrowia, łącznie z przepisywaniem, wydawaniem i udostępnianiem produktów leczniczych oraz wyrobów medycznych, bez względu na to, czy są one oferowane za pośrednictwem placówek opieki zdrowotnej.
 3. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie.
 4. CMP zaznacza, że prawa autorskie do zdjęć, znaki towarowe CM oraz pozostałe elementy związane z działaniem Sklepu podlegają ochronie prawnej i przysługują wyłącznie CMP. Zabronione jest kopiowanie bądź wykorzystywanie w inny sposób elementów Sklepu bez uprzedniego uzyskania zgody CMP.
 5. Regulamin obowiązuje od 1 marzec 2019 rok.

 

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl