Reklamacje / Odstąpienie od umowy

Odstąpienie od Umowy

 1. Klient może odstąpić od Umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od Dnia zawarcia Umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do OWU.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku skorzystania przez którąkolwiek z Osób Uprawnionych wskazanych przez Klienta z Usług medycznych na podstawie Umowy przed upływem 14 dni od Dnia zawarcia Umowy.
 3. Rozliczenie należności wpłaconych przez Klienta na poczet Ceny zostanie rozliczone przez CMP niezwłocznie. Pieniądze zostaną przekazane Klientowi na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do OWU.
 4. Dla zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym rozliczenie odbywa się zgodnie z regulaminem Sklepu Internetowego.

Przedterminowe rozwiązanie Umowy

 1. Klient może w każdym czasie złożyć pisemne pod rygorem nieważności oświadczenie o rozwiązaniu Umowy, po uprzednim telefonicznym poinformowaniu CMP o zamiarze rozwiązania Umowy i umożliwieniu przeprowadzenia negocjacji dotyczących utrzymania Umowy. W przypadku niepowodzenia negocjacji, Umowa ulegnie rozwiązaniu z upływem dnia, w którym CMP otrzymało oświadczenie Klienta.
 2. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Klient traci prawo do abonamentowego systemu rozliczenia wykorzystanych Usług medycznych określonych w posiadanym Pakiecie i Module oraz jest zobowiązany, w terminie 7 dni od daty otrzymania od CMP pisemnego rozliczenia Usług medycznych, do uiszczenia wynagrodzenia za wszystkie Usługi medyczne wykonane od początku obowiązywania Umowy (względnie jej przedłużenia stosownie do § 4 Umowy) do czasu rozwiązania Umowy, zgodnie z cennikiem obowiązującym w dacie świadczenia Usługi medycznej. Od kwoty należnego wynagrodzenia CMP odliczy kwoty wpłacone przez Płatnika na podstawie § 6 Umowy. W przypadku nadwyżki CMP nie jest zobowiązane do zwrotu różnicy.
 3. W przypadku skorzystania przez Klienta z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, Klient jest zobowiązany do uiszczenia dodatkowej opłaty manipulacyjnej w wysokości 50,00 zł na pokrycie kosztów administracyjnych CMP związanych z zawarciem (względnie przedłużeniem) i realizacją Umowy.
 4. Z ważnych powodów CMP może w każdym czasie złożyć Klientowi oświadczenie o rozwiązaniu Umowy. Złożenie takiego oświadczenia skutkuje rozwiązaniem Umowy z upływem ostatniego dnia miesiąca, w którym oświadczenie to zostało doręczone Klientowi. Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy powinno wskazywać ważny powód rozwiązania oraz zawierać stosowne uzasadnienie.
 5. Za ważny powód rozwiązania Umowy uznaje się w szczególności sytuację, w której:
  • 5.1. Osoba Uprawniona generuje koszty udzielania świadczeń medycznych przez CMP w kwotach przewyższających opłaty abonamentowe uiszczane na rzecz CMP. W takim przypadku CMP zawiadomi Klienta o możliwości kontynuacji Umowy pod warunkiem dokonania zapłaty podwyższonej kwoty abonamentu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym wystąpiło wygenerowanie kosztów przekraczających abonament, pod rygorem rozwiązania Umowy;
  • 5.2. Klient jest podmiotem, względem którego ogłoszono upadłość lub otwarto likwidację;
  • 5.3. Klient pozostaje w zwłoce w zapłacie należności wynikającej z Umowy przez okres przekraczający 14 dni;
  • 5.4. CMP zaprzestanie z jakichkolwiek powodów prowadzenia działalności medycznej;
  • 5.5. Wskutek wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej CMP wykonywanie Umowy;
 6. W przypadku skorzystania przez CMP z uprawnienia, o którym mowa w punkcie 5 powyżej, Klient, nie tracąc prawa do abonamentowego systemu rozliczenia wykorzystanych Usług medycznych, jest zobowiązany do poniesienia kosztu opieki abonamentowej, obliczonego proporcjonalnie do czasu obowiązywania Umowy przed jej rozwiązaniem, liczonego od początku obowiązywania Umowy (względnie przedłużenia Umowy stosownie do § 4 Umowy). Na poczet wynagrodzenia CMP zaliczy kwoty wpłacone przez Klienta na podstawie § 6 Umowy. W przypadku nadwyżki CMP zwróci Klientowi różnicę w terminie 14 dni od daty rozwiązania Umowy. O sposobie rozliczenia CMP poinformuje Płatnika w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 4 niniejszego paragrafu.

Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie skargi i reklamacje należy zgłaszać CMP za pośrednictwem adresu e-mail: bok@cmp.med.pl bądź osobiście w dowolnym Oddziale CMP.
 2. Skargi i reklamacje są rozpatrywane w terminie 30 dni od ich otrzymania, pod warunkiem uzyskania przez CMP kompleksowej informacji odnośnie do sytuacji, która jest przedmiotem skargi lub reklamacji.
 3. Osoba, która złożyła skargę lub reklamację zostanie poinformowana niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.

Postanowienie końcowe

 1. Wszystkie zawiadomienia oraz oświadczenia kierowane do CMP powinny być składane na piśmie za pokwitowaniem, przesyłane listem poleconym bądź drogą elektroniczną na adres bok@cmp.med.pl, chyba że OWU stanowi inaczej.
 2. Wszystkie zawiadomienia i oświadczenia kierowane będą do Osób Uprawnionych na piśmie i przesłane listem zwykłym bądź poleconym na adres korespondencyjny Osoby Uprawnionej lub drogą elektroniczną na adres wskazany we Wniosku o zawarcie Umowy. W przypadku zakupu dokonanego przez Sklep Internetowy, zawiadomienia i oświadczenia będą kierowane zgodnie Regulaminem Sklepu.
 3. Jeżeli Osoba Uprawniona zmieniła swój adres korespondencyjny lub adres e-mail i nie zawiadomiła o tym CMP, CMP wyśle zawiadomienie lub oświadczenie na ostatni znany CMP adres korespondencyjny Osoby Uprawnionej. W przypadku zakupu dokonanego przez Sklep Internetowy, Osoba Uprawniona zobowiązana jest do aktualizacji danych, o jakich mowa w niniejszym punkcie zgodnie z Regulaminem Sklepu.
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl